Taisyklės, Privatumo politika ir Grąžinimas

Registruodamiesi interneto svetainėje www.eko123.lt Jūs patikite UAB eko 123 ( toliau Bendrovė ) savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Duomenų apsaugos politikoje ir Prekių pirkimo-pardavimo eko123 parduotuvėje internete taisyklėse ( toliau - Taisyklės ) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, dėja negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų ( toliau - Paslaugos ).
Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir t.t. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite. Taisyklėse rasite bendrą informaciją apie Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes internetitėje parduotuvėje www.eko123.lt.
Taip pat Taisyklėse rasite apmokėjimo už prekes, prekių pristatymo ir grąžinimo galimybes.
Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek Taisyklės, tiek ir Politika gali būti keičiamos, papildomos, atnaujinamos.

PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).
2.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
2.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
2.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
2.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
2.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
4.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
4.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
4.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
4.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
4.4.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: SEB bankas; AB „Swedbank“; „DNB Nord“ bankas; „Citadele“ bankas; „Ūkio bankas“; „Danske“ bankas; „Nordea“ bankas; bankas „Snoras“. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
4.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
4.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

5. Prekių pristatymas.
5.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
5.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (AB „Lietuvos paštas“, DPD kurjerių tarnyba).
5.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
5.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
5.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
5.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo AB „Lietuvos paštas“/DPD kurjerių tarnybos pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant AB „Lietuvos paštas“/DPD kurjerių tarnybos darbuotojui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo prekės pristatymo dokumente.

6. Prekių kokybės, garantijos.
6.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
6.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

7. Prekių grąžinimas ir keitimas.
7.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
7.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
7.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
7.3.1. grąžinama prekė turi būti tvarkingoje pakuotėje;
7.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
7.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (neapibraižytai paviršiais ir kitaip nepaveikus prekės išvaizdos) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
7.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
7.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
7.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
7.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
7.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

8. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
8.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
8.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
8.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
8.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

9. Rinkodara ir informacija.
9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
9.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

10. Baigiamosios nuostatos.
10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

Apsilankydami ir atlikdami užsakymą interneto svetainėje www.eko123.lt , Jūs patikite UAB eko 123 (toliau – Bendrovė, arba mes) savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Duomenų apsaugos politikoje (toliau – Politika) ir Prekių pirkimo – pardavimo eko123 parduotuvėje internete taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

1. Kokius Jūsų duomenis tvarkome, kodėl ir kokiais tikslais mes naudojame Jūsų asmens duomenis?

1.1. Užsakymo pateikimas, patikrinimas, administravimas ir bendravimas Apsilankydami ir atlikdami užsakymą www.eko123.lt internetinėje parduotuvėje ( kur galite pirkti kaip „svečias“ arba registruotis ) Jūs šiuo veiksmu sutinkate su Taisyklėmis ir pateikiate mums savo duomenis. Toliau tęsdami apsipirkimą Jūs užsakymo formos skiltyje „Mokėjimo informacija“ turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save: vardą, pavardę, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, pristatymo adresą (kai prekes norite gauti kitu adresu), telefono numerį, mokėjimo informaciją, įmonės pavadinimą (jei pageidaujate pristatymo į darbovietę). Tam tikrų duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Jūs negalėsite atlikti užsakymo ir apmokėjimo. Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus duomenis arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali tekti apriboti Jūsų galimybes naudotis mūsų internetinės svetainės paslaugomis, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus informuoti, pakeisdamas (atnaujindamas ) internetinėje svetainėje. Priimdami Jūsų užsakymą ( svečio ar registruoto vartotojo ) mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, Jūs esate ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus ir, kad Jūs tai pateikėte laisva valia. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis. Taip pat įvesdami savo duomenis į mūsų internetinės parduotuvės užsakymo formos laukus Jūs sutinkate, kad mes Jūsų duomenis tvarkome Asmens duomenų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir patvirtinate, kad susipažinote su eko 123 internetinės svetainės Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir Duomenų apsaugos politika. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas naudotis paslaugomis.
Duomenų tvarkymo terminas - Visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Paslaugomis.

Mes gerbiame Jūsų teisę į privatumą. UAB eko 123 tvarko Jūsų asmens duomenis tam, kad apdorotų Jūsų prekių užsakymus, kad vyktų sklandus prekių pristatymas. Pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, skundus, teikdami Jums svarbią informaciją apie neturimas šiuo metu prekes, susisiekdami su Jumis, jei nepavyksta pristatyti prekių užsakymo arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan. Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus duomenis arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku su Jumis susisiekti ir sklandžiai įvykdyti savo įsipareigojimus. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis. Priimdami Jūsų užsakymą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir Taisyklėmis.

1.2. Pirkimo operacijų duomenų tvarkymas 

Teikdami Jums pardavimo paslaugas mes tvarkome Jūsų pirkimo operacijos duomenis, kuriuos pateikiate atlikdami užsakymą, grąžindami įsigytą prekę, apmokėdami už prekes. Tvarkome Jūsų šiuos pirkimo operacijų duomenis:
vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo ir gyvenamosios vietos adresai, parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija

Duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas naudotis šiais duomenimis ( šį sutikimą gauname, kai Jūs laisva valia šiuos duomenis įvedate pateikdami savo užsakymą ).
Duomenų tvarkymo terminas – 5 metai nuo operacijos atlikimo dienos, o terminui pasibaigus – juos sunaikiname ir/arba patikimai nuasmeniname.

1.3 Informacijos teikimas, naujienos, pasiūlymai

Jeigu pildydami užsakymo formą Jūs įvedėte savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir/ar telefono numerį, tai Jūs šiuo savo veiksmu sutikote gauti pasiūlymus ir naujienas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, teikdami Jums tokius pasiūlymus ir informaciją, pvz., bendruosius naujienlaiškius, informaciją apie mūsų teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, kviesdami Jus dalyvauti akcijose, žaidimuose bei laimėti prizus, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus ir kt. Pasiūlymus ir informaciją mes teikiame Jūsų pasirinktais būdais: pvz., el. paštu, SMS žinutėmis.

Duomenų tvarkymo terminas – iki kol galioja Jūsų sutikimas gauti naujienas ir pasiūlymus, t.y. iki kol Jūs naudositės mūsų paslaugomis.

1.4 Jūsų užklausų, skundų, prašymų pateikimo tvarka

Mes naudosime žemiau išvardintus Jūsų asmens duomenis atsakydami į Jūsų užklausas, skundus, prašymus: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data; Jūsų Užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreipiatės, jo aplinkybės, data, vieta, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, kita Užklausoje pateikiama informacija; Kiti su Užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo kvito duomenys, nuotraukos; Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – mūsų teisinė pareiga atsakyti į Jūsų skundus, prašymus, užklausas.

Duomenų tvarkymo terminas – 1 metai. Jeigu dėl Užklausos ar skundo gali kilti teisinė ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.

Jūsų duomenis mes naudosime tik tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų užklausas, prašymus ar skundus.

2. Kaip mus pasiekia Jūsų duomenys

Visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Jūs mums pateikiate visus savo duomenis laisva valia naudodamiesi mūsų teikiamomis pardavimo paslaugomis internetinėje svetainėje www.eko123.lt arba el. paštu, telefonu ir/ar kitais LR galiojančiais informacijos pateikimo būdais - užklausas, klausimus, skundus ir t.t.

3. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

Bendrovė neketina perduoti ir neperduos Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes. Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje.
Mes galime Jūsų duomenis pateikti tretiesiems asmenis, kurie padeda vykdyti teikiamas paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos ar administravimo paslaugų tiekėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir patvirtinti rašytiniu susitarimu.
Duomenys taip pat gali būti pateikiami Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus. Jūsų kontaktinė informacija gali būti perduodama mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

4. Saugumas

Bendrovė imasi visų priemonių, kad apsaugotų Jūsų asmeninius duomenis, įgyvendindama teisės aktų numatytas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

5. Jūsų teisės

Duomenų apsaugos teisės aktai Jums suteikia daug teisių:

5.1 žinoti (susipažinti) kokie yra mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenys. Bet kada galite gauti informaciją kokiems tikslams naudojami, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus;

5.2 Jeigu pasikeitė Jūsų pateikti duomenys turi teisę ištaisyti/pakeisti savo duomenis arba Jūs manote, kad Jūsų duomenys tvarkomi apie Jus yra neteisingi/netikslūs Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba apriboti/sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

5.3 Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys arba turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

5.4 Jeigu Jūs manote, kad mes tvarkydami Jūsų asmeninius duomenis pažeidėme duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomi spendimo būdai Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 6. Prašymų nagrinėjimo tvarka Siekdami apsaugoti visų savo mūsų pirkėjų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų jau mums pateiktus asmeninius duomenis (pvz.: vardą, el. pašto adresą ar tel. numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su jau mūsų turimais duomenimis. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: Jūsų nurodytieji asmeniniai duomenys nesutaps su mūsų anksčiau turimais nurodytais duomenimis arba Jūs nesiautorizuosite pagal gautą SMS ar el. pašto pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą. Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą.

6. Kita informacija

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis galite susisiekti el.paštu: aukimekartu@gmail.com

Ši Politika yra taikoma tik internetiniame puslapyje www.eko123.lt. Jeigu tinklalapyje rasite kokių nuorodų į kitus internetinius puslapius, paspausdami nuorodą ir patekę į kitą svetainę prieš suvesdami savo asmeninius duomenis susipažinkite su šio puslapio Jūsų duomenų apsaugos politika. Visi Jūsų atliekami veiksmai kitose svetainėse ( savo asmeninių duomenų suvedimas ) yra atliekami Jūsų laisva valia ir UAB eko 123 nėra atsakinga už Jūsų asmeninių duomenų saugumą.

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikiname per protingą tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. Ilgesnis, negu nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

- būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
- esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
- Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
- esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Ši Politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Mes turime teisę visiškai ar iš dalies pakeisti/papildyti Politiką. Visi Politikos pakeistimai ar atnaujinimai bus paskelbti šioje internetinėje svetainėje. Jei Jūs po šių pakeitimų naudojatės interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, mes manysime, kad Jūs sutikote su šios Politikos pakeitimais. Prieš švesdami savo asmeninius duomenis atidžiai perskaitykite Duomenų apsaugos politiką.